Regulamin Dostaw materiałów i urządzeń dla f-my Telenerg-Bis

 

   Podmioty, których stosunki reguluje Regulamin Dostaw to:

 – Kupujący – Telenerg – -Bis

– Sprzedający – osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ( hurtownie , dostawcy, producenci ).

1. Kupujący składa zamówienie do Sprzedającego drogą e-mailowa lub faxem. W przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z zamówieniem, osoba odpowiedzialna za przyjęcie zamówienia skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową lub telefonicznie.

2. Dostawy zamówionych materiałów i urządzeń są realizowane przez Sprzedającego. Kupujący ma możliwość po ustaleniu ze Sprzedającym odbioru zakupionego towaru w ramach własnego transportu bezpośrednio z magazynu Sprzedającego.

3. Dostawa pod wskazany adres jest realizowana w terminie podanym w zamówieniu. W przypadku problemów z dotarciem pod wskazany adres, dostawca będzie kontaktował się z odbiorcą zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu podanym przy składaniu zamówienia.

4. W przypadku dostawy materiałów w opakowaniach zwrotnych odbiór zwrotnych opakowań leży po stronie Sprzedającego,      po przekazaniu przez Kupującego informacji o możliwości zwrotu opakowań. Odbiór opakowań powinien nastąpić w terminie 2-3 dni od daty powiadomienia ( e-mail). Po upływie podanego terminu odbioru Kupujący nie odpowiada za stan techniczny opakowań zwrotnych, a także nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania pozostawionych opakowań.

5. Sprzedający udziela gwarancji na dystrybuowany przez niego materiały i urządzenia na okres podany w przesłanym zamówieniu lub okres gwarancji zdefiniowany przez producenta.

6. Kupującemu przysługuje prawo do natychmiastowego zwrotu wadliwego produktu. W  przypadku stwierdzenia wad lub złej jakości dostarczonego towaru po przyjęciu dostawy Kupujący składa reklamację zgodne z handlową procedurą reklamacji w terminach przewidzianych prawem.

7. Termin płatności za dostarczone materiały i usługi należy liczyć od daty prawidłowo dostarczonej faktury.

Regulamin dostaw do pobrania